Μοναστήρια περιοχής Πέλλας

Ξενοδοχείο Αιγαί και θρησκευτικός τουρισμός.